Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1.1.2019
päivitetty 10.4.2024

1. Rekisterinpitäjä

Taina Karjalainen Erikoispuheterapia Oy (2797942-3)
Mikantie 25, 90910 Kontio
puh. 040 7464164, taina@erikoispuheterapeutti.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Karjalainen
Mikantie 25, 90910 Kontio
puh. 040 7464164, taina.karjala@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Puheterapian asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vanhemman tai muun lähiomaisen yhteystiedot, kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät, erikseen nimetyt yhteistyötahot, hoito- ja tutkimustiedot, hoitopäivämäärät sekä muut, terapiasopimuksessa yksilöidyt tiedot. Lisäksi laskutusosoite, yhteyshenkilö ja maksusitoumuksen yksilöintitiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu asiakkaalta saaduista tiedoista, asiakkaan suostumuksella hoitavalta taholta saaduista tiedoista, hoidon kustannuksista vastaavalta taholta (esim. Kansaneläkelaitos) saatavista tiedoista, sekä asiakassuhteen aikana saaduista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 652/2000. Lisäksi noudatetaan asiakkaan tai lähiomaisen kanssa tehtyä terapiasopimusta.
Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää kuntoutuksesta vastaava terapeutti. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Asiakirjoihin merkityllä asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle tai toimintayksikölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon vain rekisterin pitäjällä on pääsy. Aineisto säilytetään potilasasiakirjoista säädetyn asetuksen (2009/20090298) mukaisesti.

ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Aineistot säilytetään sähköisessä muodossa Diarium -potilaskortisto-ohjelmassa ja terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, varmuuskopiot säilytetään irtokovalevyllä. Sähköinen aineisto on suojattu salasanalla ulkopuoliselta käytöltä. Mainittuja tallennusvälineitä säilytetään lukitussa tilassa. Ainesto tallennetaan KANTA potilastiedon arkistoon.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa (EU 2016/679) esittämällä pyynnön rekisterin pitäjälle kirjallisesti (lomake saatavilla www.tietosuoja.fi).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus pyytää korjausta itseään koskevaan virheelliseen tietoon (EU 2016/679) esittämällä korjattava tieto kirjallisesti (lomake saatavilla www.tietosuoja.fi). Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain (EU 2016/679) mukainen informointi: Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää hoidosta vastaava terapeutti. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Rekisteriin tallennetut tiedot on mahdollista tarkistaa.


Tietosuojaseloste selkosuomeksi

10.4.2024

Rekisterinpitäjä

Taina Karjalainen Erikoispuheterapia Oy
Mikantie 25, 90910 Kontio
taina@erikoispuheterapeutti.net

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän välinen sopimuksemme ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä ei tehdä. Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojasi ei luovuteta muille kuin alla oleville tahoille.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

Säilytämme henkilötietojasi lakisääteisesti määritellyn ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.